گزارش روز

10 خرداد 1400 ساعت 00:24
حقوقی ها در نقش خریدار
09 خرداد 1400 ساعت 05:47
گزارش بازار: رشد در سایه انتخابات
09 خرداد 1400 ساعت 00:08
قدرت خریداران حقوقی
08 خرداد 1400 ساعت 06:02
گزارش بازار: رکورد صعود 30 هزار واحدی بورس
05 خرداد 1400 ساعت 00:28
عملکرد سهامداران عمده
04 خرداد 1400 ساعت 06:10
جوانه ی امید در بازار بی جان
04 خرداد 1400 ساعت 01:17
خریدارارنِ همیشگی!
03 خرداد 1400 ساعت 05:54
گزارش بازار:1.100 هم از دست رفت...
03 خرداد 1400 ساعت 00:56
بازار زیر چتر حمایت حقوقی ها
02 خرداد 1400 ساعت 05:31
گزارش بازار: از افزایش نرخ "سیمانی ها" بگوییم یا بازگشت ناکام "وبملت"
01 خرداد 1400 ساعت 05:51
گزارش بازار: ریزش بی پایان
29 اردیبهشت 1400 ساعت 08:06
گزارش بازار: سرخ تر از همیشه