گزارش روز

04 خرداد 1400 ساعت 01:17
خریدارارنِ همیشگی!
03 خرداد 1400 ساعت 05:54
گزارش بازار:1.100 هم از دست رفت...
03 خرداد 1400 ساعت 00:56
بازار زیر چتر حمایت حقوقی ها
02 خرداد 1400 ساعت 05:31
گزارش بازار: از افزایش نرخ "سیمانی ها" بگوییم یا بازگشت ناکام "وبملت"
01 خرداد 1400 ساعت 05:51
گزارش بازار: ریزش بی پایان
29 اردیبهشت 1400 ساعت 08:06
گزارش بازار: سرخ تر از همیشه
28 اردیبهشت 1400 ساعت 07:06
گزارش روز: ناگهان چه شد؟
27 اردیبهشت 1400 ساعت 05:56
گزارش بازار: رد پای "تردید"
26 اردیبهشت 1400 ساعت 05:35
گزارش بازار: گوشه چشم بازار به "خودرویی" ها
25 اردیبهشت 1400 ساعت 06:37
گزارش بازار: تغییرات، به دِل نشست
22 اردیبهشت 1400 ساعت 06:29
گزارش روز: سبزترین هفته
21 اردیبهشت 1400 ساعت 06:31
گزارش روز:  لبخندی به وسعت 22 هزار واحد!