گزارش روز

09 آبان 1400 ساعت 14:42
گزارش روز بازار سهام: آتشی که به جان بازار افتاده است
09 آبان 1400 ساعت 08:12
تغییر سهام سهامداران عمده /صندوق ها به کمک بازار آمدند
08 آبان 1400 ساعت 13:32
گزارش بازار بورس: فرار نقدینگی به هر قیمتی
08 آبان 1400 ساعت 07:41
تغییر سهام سهامداران عمده /دو راهی خریداران
07 آبان 1400 ساعت 18:11
پیش بینی بازار: بزرگان در صدر توجهات
05 آبان 1400 ساعت 15:00
گزارش بازار: پایان بورس با چراغ سبز
05 آبان 1400 ساعت 08:02
تغییر سهام سهامداران عمده /کم رمقی در دقایق سبز بازار
04 آبان 1400 ساعت 15:01
گزارش بازار سهام: بورس سرمایه ها را بلعید
04 آبان 1400 ساعت 07:49
تغییر سهام سهامداران عمده /حقوقی ها استفاده کنندگان در روزهای منفی
03 آبان 1400 ساعت 07:22
تغییر سهام سهامداران عمده /روند خنثی معاملات
01 آبان 1400 ساعت 15:41
گزارش بازار سهام:  آتش سرخ اولین روز کاری
01 آبان 1400 ساعت 10:53
سیاست پولی خود را به بادبادک سیاست پولی کشور دیگری گره بزنید؟