گزارش روز

22 خرداد 1400 ساعت 00:15
بورس و جدال عرضه و تقاضا
19 خرداد 1400 ساعت 07:41
گزارش بازار: "خودرویی" ها به داد بازار رسیدند!
19 خرداد 1400 ساعت 00:10
بورس و کولاک حقوقی ها...
18 خرداد 1400 ساعت 06:33
گزارش بازار: قدرتی از جنس "خودرویی ها"
18 خرداد 1400 ساعت 00:22
فرار نقدینگی از صندوق ها
17 خرداد 1400 ساعت 06:28
گزارش بازار: موتور کوچک ها استارت خورد!
17 خرداد 1400 ساعت 00:03
بانکی ها در صدر توجه حقوقی ها...
12 خرداد 1400 ساعت 00:43
نشانه های محسوس تعادل...
12 خرداد 1400 ساعت 00:41
نشانه های محسوس تعادل...
11 خرداد 1400 ساعت 06:45
"بورس"  در زمین فروشندگان
11 خرداد 1400 ساعت 00:43
جنب و جوش حقوقی ها
10 خرداد 1400 ساعت 06:32
گزارش بازار: سرد و گرم بازار