به گزارش پاداش سرمایه،امروز جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد ۶ ماهه شپلی

شرکت شپلی در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۹۸۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲,۹۷۵ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با کاهش ۹ درصدی ۲,۲۹۸,۷۳۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳,۵۱۴,۹۲۴ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه دسبحان

شرکت دسبحان در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۶۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۴ درصد کاهش یافته است. سود ناخالص با کاهش ۱۳ درصدی ۷۴۹,۸۳۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۶۴۱,۸۳۴ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه جم پیلن

شرکت جم پیلن در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۵,۳۰۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۱ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با کاهش ۱۲ درصدی ۸,۷۹۳,۱۲۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۰,۶۱۷,۳۶۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه فرآور

شرکت فرآور در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۳۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۸۳ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۹۶ درصدی ۲۳۷,۸۴۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۵۴,۲۰۹ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه بپیوند

شرکت بپیوند در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۱۴۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۲ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۵۲ درصدی ۵۴۴,۸۳۴ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴۴۷,۵۰۶ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه زاگرس

شرکت زاگرس در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۴,۵۷۲ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۷ درصد کاهش یافته است. سود ناخالص با کاهش ۱۸ درصدی ۲۵,۳۶۵,۶۷۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۰,۹۷۲,۰۸۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه شلعاب

شرکت شلعاب در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۵۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۹۳ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۱۰۲ درصدی ۷۸,۳۸۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳۳,۱۹۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه پرسپولیس

شرکت پرسپولیس در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۰.۹.۳۰ سود خالص هر سهم ۱۳۴ ریال می‌باشد. سود ناخالص با افزایش ۹۳ درصدی ۱۷۸,۵۲۱,۴۴۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۸۲,۷۸۲,۴۱۷ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه خبهمن

شرکت خبهمن در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۷۹ درصدی ۱,۱۵۹,۶۳۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۶۵۱,۴۱۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه فروس

شرکت فروس در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۰۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۸ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با کاهش ۵ درصدی ۸۶۴,۸۳۴ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۸۲۰,۶۷۹ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه وبملت

شرکت وبملت در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۴۲۶ ریال می‌باشد. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۱۹۹ درصدی ۲۰۶,۲۵۴,۶۶۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۸۸,۱۹۲,۰۴۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه خاور

شرکت خاور در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۱۵۳ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱,۲۹۱ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۱۱۴ درصدی ۸,۹۷۳,۸۹۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۵,۵۵۰,۲۰۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه فرابورس

شرکت فرابورس در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۷۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۹۲ درصدی ۶۵۰,۱۸۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۵۱۸,۵۴۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه دجابر

شرکت دجابر در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۳۰۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۳۰۷ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۴۵ درصدی ۲۷۷,۰۸۰ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۶۹۱,۷۵۷ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه خودرو

شرکت خودرو در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۶۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۹ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۸۱ درصدی ۲,۵۷۳,۹۰۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۹,۵۱۰,۲۵۴ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه ارفع

شرکت ارفع در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۷۴۷ ریال که نسبت به مدت مشابه ۹۱ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۴۴ درصدی ۷,۵۶۷,۱۳۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۸,۹۶۴,۵۶۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۱۲ ماهه وبصادر

شرکت وبصادر در ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ سود خالص هر سهم ۲۱ ریال که نسبت به مدت مشابه ۹۷ درصد کاهش یافته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش ۱۵ درصدی ۲۰۴,۴۱۶,۶۹۱ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳,۶۴۴,۴۷۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه کگل

شرکت کگل در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۶۸ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۶ درصد کاهش یافته است. سود ناخالص با کاهش ۶۱ درصدی ۳۴,۷۱۷,۴۹۰ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۶,۸۳۰,۲۱۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه وبصادر

شرکت وبصادر در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۱ ریال که نسبت به مدت مشابه ۹۷ درصد کاهش یافته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش ۱۵ درصدی ۲۰۴,۴۱۶,۶۹۱ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳,۶۴۴,۴۷۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه خگستر

شرکت خگستر در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۳ ریال می‌باشد. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۲۷۳ درصدی ۲۵۱,۱۳۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۱۷,۹۳۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه فملی

شرکت فملی در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۳۰۸ ریال که نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۳۶ درصدی ۱۳۹,۶۴۳,۷۶۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۲۳,۱۳۸,۰۵۴ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه بترانس

شرکت بترانس در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۸۳ درصدی ۱,۱۰۵,۲۶۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۶,۸۳۰,۲۱۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه شبندر

شرکت شبندر در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۸۴۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۵۹ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۱۵۶ درصدی ۱۴۱,۵۷۷,۴۴۳ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۱۳,۴۳۰,۹۶۶ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه فگستر

شرکت فگستر در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۳۷۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۸ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۳ درصدی ۱۸۰,۳۷۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۸۷,۴۸۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه تبرک

شرکت تبرک در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۱۲ ریال که نسبت به مدت مشابه ۷۸ درصد کاهش یافته است. جمع درآمد‌های عملیاتی برابر با ۲۲,۳۰۹ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۶,۶۸۹ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه خساپا

شرکت خساپا در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۵۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۱ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۳۲ درصدی ۱,۴۲۷,۲۸۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۱,۵۹۱,۷۰۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه ذوب

شرکت ذوب در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۰ ریال می‌باشد. سود ناخالص با کاهش ۶۹ درصدی ۶,۶۸۸,۱۹۹ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۲۲۷,۵۳۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه غزر

شرکت غزر در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالص هر سهم ۲۷۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۰ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص با افزایش ۲۹ درصدی ۳,۰۳۷,۴۴۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۲۱۰,۴۰۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه سمگا

شرکت سمگا در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۳.۳۱ سود خالصی برابر با ۷۴,۵۸۰ میلیون ریال داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی ۲۵۵,۹۵۸ میلیون ریال می‌باشد.

 

تهیه کننده: تیم تحلیلی پاداش سرمایه

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانیدبررسی بازار و سهام عدالت / هیچ کس در...
توسط مرسده گونه 28 تیر 1402 ساعت 13:39
انتظار کاهش هیجان در...
توسط الناز جمالی 10 تیر 1402 ساعت 13:06
سرمایه های سرگردان سر و سامان خواهند...
توسط الناز جمالی 27 آذر 1401 ساعت 16:05
پیش بینی بازار: خریداران در کمین...
توسط الناز جمالی 12 تیر 1401 ساعت 16:28