در این ویدیو به بررسی وضعیت نموداری نماد سشمال پرداخته ایم.
تحلیل تکنیکال سهم...
توسط مجتبی ترکی 14 اسفند 1401 ساعت 10:49
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 29 آذر 1401 ساعت 12:54
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
تحلیل تکنیکال شاخص گروه...
توسط مجتبی ترکی 19 بهمن 1400 ساعت 02:28