تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 13 اسفند 1401 ساعت 11:31
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
بررسی نمودار سهم...
توسط مجتبی ترکی 13 تیر 1401 ساعت 14:54
بررسی نمودار نماد غزر
توسط مجتبی ترکی 04 تیر 1401 ساعت 12:21