در تحلیل تکنیکال نمودارها را لگاریتمی بررسی کنیم یا حسابی؟!

با توجه به نوع داده‌های قیمتی در نمودارها، از روندهای حرکتی قیمت میتوان برداشت‌های مختلف داشت.

برای تحلیل تکنیکال در گام اول مهم ترین ابزاری که باید در اختیار داشته باشیم داده‌های معتبر از قیمت می‌باشد که بتوانیم به کمک این داده‌ها تحلیل خود را انجام دهیم.

نرم افزارها و سایت‌های مختلفی در بازار وجود دارند که داده‌های مربوط به قیمت را در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار می‌دهند. دو مقیاس معروفی که برای بررسی حرکات قیمت ارائه می‌شود عبارتند از:

1. حالت لگاریتمی:

در این حالت تغییرات قیمت در محور عمودی نمودار به صورت درصد بیان می‌گردد.

 

2. حالت حسابی (خطی):

در حالت حسابی تغییرات قیمت در محور عمودی به صورت مطلق نشان داده می‌شود و صرفا تغییرات عددی بیان می‌گردد.

 

مقیاس لگاریتمی:

در حالت لگاریتمی قیمت‌ها با فاصله‌های مساوی از یکدیگر قرار نمی‌گیرند و درصد تغییرات قیمت‌ها اگر برابر باشند فاصله بین آنها یکسان خواهد بود. به طور مثال در این مقیاس فاصله تغییرات بین قیمت یک سهم از 100 تا 200 تومان با فاصله تغییرات بین 200 تا 400 تومان برابر خواهد بود چون در هر دو حالت افزایش قیمت به میزان 100 درصد بوده است. در حالت لگاریتمی افزایش یا کاهش شدید قیمت را بهتر نمایش می‌دهند. اکثر تحلیلگران تکنیکال از حالت لگاریتمی برای نمودارها استفاده می‌کنند.

 

 

مقیاس حسابی (خطی):

در حالت حسابی تغییرات قیمت به صورت درصد بیان نمی‌گردد و تغییرات هر واحد قیمت با فاصله یکسان نمایش داده می‌شود. به طور مثال در حالت حسابی فاصله تغییرات قیمت از 100 تومان تا 200 تومان با فاصله تغییرات قیمت از 200 تومان تا 300 تومان برابر خواهد بود چون در هر دو حالت 100 تومان افزایش قیمت داشته‌ایم ولی مثلا فاصله تغییرات قیمت از 100 تومان تا 200 تومان از فاصله تغییرات قیمت از 200 تومان تا 400 تومان کمتر خواهد بود.

 

 

 

 

حالت لگاریتمی یا خطی؟

اگر یک فاز رکود یا رشد شارپ در بازار اتفاق افتاده باشد در حالت لگاریتمی می‌توانیم حرکات قبل را به خوبی به تصویر بکشیم ولی در حالت خطی تقریبا حرکات اخیر قیمت در این حالت محو می‌شود و به خوبی نمی‌توانیم از ابزارهای تحلیل نمودار استفاده کنیم.

در مثال‌های زیر این موضوع به تصویر کشیده شده است:

 

 

 

در نمودارهای بالا که مربوط به نماد فولاد می‌باشد در حالت لگاریتمی تغییرات قیمت طی دو سال گذشته را به خوبی می‌توانیم مشاهده کنیم و می‌توانیم از گذشته نمودار هم برای رسم خطوط و ابزارهای تحلیل استفاده کنیم در صورتی که در حالت خطی گذشته نمودار محو گردیده است.

 

با پاداش سرمایه، آسوده و پرسود باشید...

 

تحلیلگر: مجتبی ترکی

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

p/e  چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید.

 
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 29 آذر 1401 ساعت 12:54
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
بررسی نمودار سهم...
توسط مجتبی ترکی 13 تیر 1401 ساعت 14:54
بررسی نمودار نماد غزر
توسط مجتبی ترکی 04 تیر 1401 ساعت 12:21