گزارش روز

01 مرداد 1401 ساعت 13:07
گزارش بازار: سایه گزارشات بر سر بازار سرمایه
01 مرداد 1401 ساعت 08:15
سود خالص هر سهم در عملکرد ۳ ماهه‌ی نماد‌های شاخص ساز
29 تیر 1401 ساعت 16:05
گزارش بازار /  بورسی سبز
26 تیر 1401 ساعت 15:04
گزارش بازار / ریزش بورس به ناکجا آباد
26 تیر 1401 ساعت 13:29
گزارش روز: خبری از نقدینگی نیست
25 تیر 1401 ساعت 15:16
گزارش بازار / حمایت بی حمایت
21 تیر 1401 ساعت 13:30
گزارش بازار / یافتن جانی تازه اما کی؟
20 تیر 1401 ساعت 14:50
گزارش بازار / بازار بی بازار
20 تیر 1401 ساعت 12:43
تابلو ورود و خروج پول حقیقی
18 تیر 1401 ساعت 13:10
گزارش بازار /سقوط آزادی از جنس بورس
15 تیر 1401 ساعت 15:10
گزارش بازار / بازار در لبه ی سقوط
15 تیر 1401 ساعت 13:57
تابلو ورود و خروج پول حقیقی