گزارش روز

17 خرداد 1400 ساعت 00:03
بانکی ها در صدر توجه حقوقی ها...
12 خرداد 1400 ساعت 00:43
نشانه های محسوس تعادل...
12 خرداد 1400 ساعت 00:41
نشانه های محسوس تعادل...
11 خرداد 1400 ساعت 06:45
"بورس"  در زمین فروشندگان
11 خرداد 1400 ساعت 00:43
جنب و جوش حقوقی ها
10 خرداد 1400 ساعت 06:32
گزارش بازار: سرد و گرم بازار
10 خرداد 1400 ساعت 00:24
حقوقی ها در نقش خریدار
09 خرداد 1400 ساعت 05:47
گزارش بازار: رشد در سایه انتخابات
09 خرداد 1400 ساعت 00:08
قدرت خریداران حقوقی
08 خرداد 1400 ساعت 06:02
گزارش بازار: رکورد صعود 30 هزار واحدی بورس
05 خرداد 1400 ساعت 00:28
عملکرد سهامداران عمده
04 خرداد 1400 ساعت 06:10
جوانه ی امید در بازار بی جان