گزارش روز

07 شهریور 1401 ساعت 14:25
گزارش روز دوشنبه 7 شهریور 1401 / بازار و سهامداران در کشاکشِ رفت‌وآمدها
06 شهریور 1401 ساعت 14:57
گزارش روز یکشنبه 6 شهریور 1401 / صنعت خودرو هیجانی موقت و گذرا  
05 شهریور 1401 ساعت 13:59
گزارش روز شنبه 5 شهریور 1401 / اوره سازها، برگه برنده سهامداران
05 شهریور 1401 ساعت 08:24
اخبار مهم کدالی
02 شهریور 1401 ساعت 13:54
گزارش روز چهارشنبه 2 شهریور 1401 ، آنچه بر بازار سرمایه گذشت
01 شهریور 1401 ساعت 14:31
گزارش بازار سه شنبه 1 شهریور 1401 ، اخبار کامودیتی ها و تاثیر آن بر بازار بورس
31 مرداد 1401 ساعت 14:23
بازار دوشنبه 31مرداد 1401 ، بورس محدود به محدودیت ها
30 مرداد 1401 ساعت 08:02
بازار سهام را با یک نگاه مرور کنید
29 مرداد 1401 ساعت 13:36
گزارش بازار شنبه 29 مرداد 1401 ، رشته ی گم برجامی
26 مرداد 1401 ساعت 13:50
گزارش بازار روز چهارشنبه 26 مردادماه 1401/ آنچه گذشت
25 مرداد 1401 ساعت 14:09
گزارش بازار / اخبار برجامی و بازارِ به عقب رانده شده
24 مرداد 1401 ساعت 13:16
گزارش بازار / خوشا دمی که با بورس گذشت