در نیمه ی اول معاملات 9خرداد، افزایش تقاضا موجب ادامه پیدا کردن رشد صعودی در نمادها به ویژه نمادهای بزرگ شد. اما در نیمه ی دوم، بازار دست فروشندگان افتاد و شاخص کل با کاهش 6هزار واحد بین دو نیمه بازار در سطح 1میلیون و 156 هزار واحدی به کار خودپایان داد.