در این ویدیو به بررسی نمودار شگویا پرداخته ایم و نواحی مهم قیمتی را برای این سهم بررسی کرده ایم.